ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics)
เอกสารเผยแพร่
รายงานสถานการณ์แรงงานปี 2564

สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส ที่ 3 ปี 2564 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

17 มี.ค. 2565

รายงานสถานการณ์แรงงานปี 2563

สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส ที่ 3 ปี 2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

06 เม.ย. 2564