ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics)
ค้นหาชุดข้อมูล

  กลุ่มชุดข้อมูล

รายการชุดข้อมูลเฉพาะกรม (Data Catalog)
ผู้ประกันตน (0)

นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ (0)

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (0)

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (0)

การคุ้มครองแรงงาน (0)

จัดหางาน (0)

ขออนุญาตทำงานคนต่างด้าว (0)
รายการชุดข้อมูลร่วม (Data Catalog)
ผู้ประกันตน (0)

นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ (0)

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (0)

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (0)

การคุ้มครองแรงงาน (0)

จัดหางาน (0)

ขออนุญาตทำงานคนต่างด้าว (0)
รายการชุดข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน
ศักยภาพแรงงาน (6)

การจ้างงานในระบบประกันสังคม (3)

หลักประกันที่ดี (9)

สถานภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม (3)

สภาพแวดล้อมและสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัย (5)

การแรงงานสัมพันธ์ที่ดี (11)

การมีสวัสดิการที่เหมาะสม (5)

แรงงานต่างด้าว (7)

แรงงานอิสระ (นอกระบบ) (4)

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด ()
รายการชุดข้อมูลหน่วยงานภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (0)

ไม่พบข้อมูล