ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics)
คู่มือการใช้งาน API

การสมัครขอรับ API Key ในการเรียกใช้งาน API้

ตามนโยบายการใช้งาน API ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ API ก่อน จึงจะได้รับ API Key ของตนเอง เพื่อใช้ในการเข้าถึง API ของชุดข้อมูลได้ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการเรียกใช้ API อย่างไม่ถูกต้อง เช่น การ attack server หรือ การเรียกใช้ API ในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังต้องการทราบ profile พื้นฐานของนักพัฒนา เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการ API มีดังนี้

  1. จากเมนูของเว็บไซต์ http://api.bigdata.mol.go.th คลิกที่ลิงก์ "ลงทะเบียนรับข้อมูล"
  2. กรอกข้อมูลส่วนตัว และตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และคลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียน"
  3. เมื่อผู้ดูแลระบบยืนยันตัวตนแล้ว ก็จะสามารถ Login เข้าสู่ระบบได้

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อดูข้อมูล API Key มีดังนี้

  1. ทำการเข้าสู่ระบบเว็บ API
  2. คลิกที่ลิงก์ "ดูข้อมูล" ด้านบนมุมขวา
  3. ท่านจะเห็น API key ของท่าน ในส่วนของ "Token Key" ดังรูป ซึ่ง User Token ดังกล่าว สามารถใช้ในการเข้าถึง Data API ทั้งหมดบนเว็บ
  4. เพื่อความปลอดภัยและการรักษาความลับของ API Key ของท่านไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้ จึงควรระบุ API Key ลงในส่วนของ HTTP Header โดยใช้ method แบบ GET หรือ POST ในตัวอย่างนี้จะใช้โปรแกรม Postman (https://www.getpostman.com/downloads/) ในการสาธิตการเข้าถึง API โดยการระบุ parameter ชื่อ api-key และระบุค่า API Key ของผู้ใช้แต่ละคนในส่วน value
  5. เมื่อดำเนินการเรียกข้อมูลผ่าน API ท่านจะได้ข้อมูลกลับมาในรูปแบบของ JSON